پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاهی
لیست نمایشگاه ها در سال ۱۳۹۷
فروردین ماه

۱۶ لغایت ۲۰ فروردین

یازدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران

مجری : کمیته ملی ملی ربوکاپ ایران

۸۸۰۲۸۵۰۹- ۸۸۶۳۹۵۴۶

مدیر ناظر : آقای رسولی ( ۲۱۹۱۲۳۲۸ )

۱۶ لغایت ۲۰ فروردین

یازدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران

مجری : کمیته ملی ملی ربوکاپ ایران

۸۸۰۲۸۵۰۹- ۸۸۶۳۹۵۴۶

مدیر ناظر : آقای رسولی ( ۲۱۹۱۲۳۲۸ )

۱۶ لغایت ۲۰ فروردین

دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

مجری : شرکت سپنتاس کیش( ۸۸۵۴۶۶۱۹-۰۲۱ )

مدیر ناظر : آقای رسولی ( ۲۱۹۱۲۳۲۸ )

۲۹ لغایت ۲۵ فروردین

 دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

 مجری : شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اجراء توسط شرکت سپنتاس کیش( ۸۸۵۴۶۶۱۹-۰۲۱ )

 مدیر ناظر : آقای رسولی (۲۱۹۱۲۳۲۸)

اردیبهشت ماه

۲۹ لغایت ۲۵ اردیبهشت

 دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

 مجری : شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اجراء توسط شرکت سپنتاس کیش( ۸۸۵۴۶۶۱۹-۰۲۱ )

 مدیر ناظر : آقای رسولی (۲۱۹۱۲۳۲۸)

۲۹ لغایت ۲۵ اردیبهشت

 دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

 مجری : شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اجراء توسط شرکت سپنتاس کیش( ۸۸۵۴۶۶۱۹-۰۲۱ )

 مدیر ناظر : آقای رسولی (۲۱۹۱۲۳۲۸)

خرداد ماه