پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاهی

با جت خصوصی سفر کنید ۰۰۰

46

برای اولین بار در ایران امکان پرواز با جت خصوصی امکان پذیر شد ۰ به گزارش سایت تازه ها میتوان این نوع هواپیما را یا خرید ویا حتی به صورت ساعتی اجاره کرد