پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاهی
مرور

صدا

نمایشگاه بین المللی پائیز

ساختار صوتی پست ها همين امر باعث بروز محدوديت در طول کابل استفاده شده، می گردد.يک شبکه اترنت دارای محدوديت های متفاوت از ابعاد گوناگون (بکارگيری تجهيزات ) است .طول کابلی که تمام ايستگاهها بصورت اشتراکی از آن بعنوان محيط انتقال استفاده می…