پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاهی
مرور

تصویر

نمایشگاه بین المللی مبلمان

ساختار گالری پست ها همين امر باعث بروز محدوديت در طول کابل استفاده شده، می گردد.يک شبکه اترنت دارای محدوديت های متفاوت از ابعاد گوناگون (بکارگيری تجهيزات ) است .طول کابلی که تمام ايستگاهها بصورت اشتراکی از آن بعنوان محيط انتقال استفاده…