پایگاه اطلاع رسانی نمایشگاهی
مرور

ویدیو

نمایشگاه بین المللی عکاسی

ساختار ویدئویی پست ها تمام عرض همين امر باعث بروز محدوديت در طول کابل استفاده شده، می گردد.يک شبکه اترنت دارای محدوديت های متفاوت از ابعاد گوناگون (بکارگيری تجهيزات ) است .طول کابلی که تمام ايستگاهها بصورت اشتراکی از آن بعنوان محيط…